Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / Powiatowa konwencja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego

Powiatowa konwencja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego

Powiatowa konwencja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego

W dniu 8 września br. odbyła się w Mielcu powiatowa konwencja wyborcza
Polskiego Stronnictwa Ludowego, podczas kt&#243rej zostali
przedstawieni kandydaci na posł&#243w do Sejmu RP z powiatu
mieleckiego: Andrzej Chrabąszcz – Starosta Powiatu
Mieleckiego, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Mielcu; Teresa Jołda
– kierownik Biura Powiatowego Podkarpackiej Izby Rolniczej w
Mielcu; Maciej Jemioło – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Mieleckiego oraz kandydat na senatora RP: Mariusz Kawa –
dyrektor rzeszowskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego. Konwencję
prowadził Michał Deptuła – radny Rady Powiatu Mieleckiego. W
trakcie spotkania, m.in. bardzo obszernie lokalny program wyborczy,
oparty na podstawach programu wyborczego PSL przedstawił Andrzej
Chrabąszcz. Szczeg&#243łowy, wsp&#243lny program wyborczy
mieleckich kandydat&#243w Polskiego Stronnictwa Ludowego do
Sejmu RP zawiera następujące priorytety i zadania:

Priorytet 1. Działania na rzecz
poprawy dostępności komunikacyjnej Mielca. Dostępność komunikacyjna
wpływa w spos&#243b kluczowy na dynamikę gospodarczego 
rozwoju lokalnego oraz na standard życia mieszkańc&#243w
regionu. Tymczasem Mielec pozostaje jedynym miastem
wojew&#243dztwa podkarpackiego o populacji
mieszkańc&#243w przekraczającej 30 tys. os&#243b
zlokalizowanym poza systemem dr&#243g krajowych i odciętym od
pasażerskiej komunikacji kolejowej. Kolejnym poważnym problemem
pozostaje komunikacja na terenie samego miasta i powiatu, ograniczona
przez istnienie niezwykle uciążliwych dla kierowc&#243w
komunikacyjnych „wąskich
gardeł”.    
W celu poprawy istniejącego stanu rzeczy konieczne jest:

Zmodernizowanie linii kolejowej
Dębica–Mielec–Rozwad&#243w umożliwiające
ponowne włączenie Mielca do systemu połączeń kolejowej komunikacji
pasażerskiej oraz szersze wykorzystanie linii w zakresie kolejowej
komunikacji towarowej.
Działanie na rzecz pozyskania źr&#243deł
finansowania i realizacji inwestycji obwodnicy wschodniej Mielca.
Działanie na rzecz pozyskania źr&#243deł
finansowania i budowy drugiego mostu na Wisłoce na przedłużeniu ulicy
Traugutta (z łącznikiem do drogi 984) oraz modernizacji drogi 984
połączonej z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego.

Priorytet 2.
Poprawa warunk&#243w funkcjonowania samorząd&#243w
lokalnych. Stworzenie odpowiednich prawnych i finansowych
warunk&#243w funkcjonowania samorząd&#243w lokalnych ma
zasadniczy wpływ na tempo społeczno-gospodarczego rozwoju regionalnego.
Tymczasem realizowane są pomysły ograniczenia zadłużenia
finans&#243w publicznych poprzez restrykcje odnoszące się do
finans&#243w samorządowych, mimo iż zadłużenie
samorząd&#243w stanowi zaledwie 6 % og&#243lnej kwoty
zadłużenia sektora finans&#243w publicznych, budżety
samorząd&#243w charakteryzują się najwyższym udziałem
wydatk&#243w inwestycyjnych, a skala pozyskania zewnętrznego
finansowania wpływa istotnie na skalę wykorzystania środk&#243w
z funduszy strukturalnych UE. Tymczasem w szeregu kraj&#243w,
jako założenie przyjmuje się finansowanie inwestycji samorządowych z
pożyczek, kredyt&#243w i emisji papier&#243w dłużnych
(np. w Wielkiej Brytanii).
Konieczne jest zatem:

Zapewnienie przez państwo środk&#243w finansowych
adekwatnych do nakładanych na samorządy zadań.
Powstrzymanie niekorzystnych zmian ograniczających dług
publiczny i deficyt sektora publicznego kosztem ograniczeń nakładanych
na samorządy.
Stworzenie warunk&#243w dla przygotowania przez
samorządy gminne dyspozycyjnych teren&#243w wraz z uzbrojeniem
pod inwestycje bez uciążliwych procedur lokalizacji działalności.

Priorytet 3.
Poprawa warunk&#243w działalności gospodarczej oraz wzrostu
potencjału kapitału ludzkiego w regionie. Standard życia
mieszkańc&#243w regionu zależy z zasadniczy spos&#243b od
stopnia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Region
mielecki zawdzięczał swoją dynamikę gospodarczą w dużej mierze
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
„Euro-Park” w Mielcu. Tymczasem specjalne strefy
ekonomiczne mogą funkcjonować w Polsce tylko do roku 2020. Powoduje to
konieczność znalezienia formuły przedłużenia ich działalności w nowej
formie. Ze względu na długofalowy charakter proces&#243w
inwestycyjnych przygotowania do stworzenia nowej formuły działania
stref należy podjąć już teraz.
W celu podtrzymania i zdynamizowania rozwoju gospodarczego należy zatem:

Przeprowadzić zmianę charakteru stref na obszary
funkcjonujące w układzie klastrowym, kt&#243re poza ulgą
podatkową, oferowałyby  także dodatkowe korzyści ze
wsp&#243łdziałania pomiędzy sobą r&#243żnych
przedsiębiorc&#243w i instytucji, stając się zarazem
regionalnymi centrami wzrostu  innowacyjności.
Kontynuować zmiany w sposobie funkcjonowania
Urzęd&#243w Pracy, poprzez indywidualizację doradztwa zawodowego
i oferty szkoleniowej dla bezrobotnych w ramach Centr&#243w
Aktywizacji Zawodowej oraz skierowanie większych środk&#243w
finansowych na aktywną walkę z bezrobociem.
Skierować większe środki finansowe na ukierunkowaną na
kreowanie innowacji edukację techniczną, staże zawodowe, system
kształcenia ustawicznego itp.
Wprowadzić rozwiązania umożliwiające dobrowolność
przynależności do emerytalnego sytemu kapitałowego (czyli II filaru)
oraz uprościć rozwiązania funkcjonujące w ramach systemu repartycyjnego
(czyli I filaru zarządzanego przez ZUS).
Wprowadzić zachęty motywacyjne sprzyjające wydłużeniu
aktywności zawodowej oraz rozwijać instrumenty wsparcia zatrudnienia
os&#243b powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Priorytet 4.
Poprawa warunk&#243w funkcjonowania obszar&#243w
wiejskich. Rozw&#243j gmin powiatu mieleckiego skorelowany jest
ściśle z dynamiką rozwoju gospodarczego wiodącego ośrodka miejskiego w
regionie czyli Mielca, jak r&#243wnież z poprawą dostępności
komunikacyjnej powiatu oraz poprawą warunk&#243w finansowych
funkcjonowania samorząd&#243w lokalnych. Tym niemniej możemy
m&#243wić r&#243wnież o specyficznych zagadnieniach
dotyczących obszar&#243w wiejskich, z kt&#243rych jako
kluczowe wymienić należy:
 

Utrzymanie systemu emerytalnego KRUS, opartego o ryczałtową
składkę, jako systemu prostego i niewymagającego do swojej obsługi
dużego aparatu biurokratycznego.
Stworzenie w drodze nowelizacji prawa wodnego nowego
systemu finansowania sp&#243łek wodnych, w celu zapewnienia
właściwego poziomu inwestycji i umożliwienia prawidłowej konserwacji
urządzeń melioracyjnych.
Podjęcie działań na rzecz znalezienia źr&#243deł
finansowania w celu realizacji niezbędnych inwestycji w infrastrukturę
przeciwpowodziową na terenie powiatu mieleckiego.
Tworzenie warunk&#243w dla rozwoju gospodarstw
rolnych inwestujących w rozw&#243j i poprawę konkurencyjności
oraz gospodarstw produkujących żywność ekologiczną, przy zachowaniu
korzystnych warunk&#243w dla istnienia małych gospodarstw
ukierunkowanych na rynki lokalne.

Założenia swojego programu wyborczego przedstawił także kandydat z
ramienia PSL do Senatu RP, Mariusz Kawa, m&#243wiąc m.in. o
rozwoju rolnictwa w powiecie mieleckim, o konieczności rozbudowy
lokalnej infrastruktury, m.in. budowy obwodnicy Mielca, mostu w
Połańcu, modernizacji kolei i wykorzystaniu transportu lotniczego.
Mariusz Kawa stwierdził, że jest przeciwnikiem GMO – żywności
modyfikowanej genetycznie, chociaż i tak docierają do nas z zagranicy
tego typu produkty. Mariusz Kawa doceniając szczeg&#243lny wkład
Mielca w rozw&#243j gospodarczy wojew&#243dztwa
podkarpackiego, a także opierając się na swoich doświadczeniach i
ewentualnych możliwościach działania jako senatora, zaproponował aby w
Mielcu odbyło się Polonijne Forum Gospodarcze, kt&#243re jeszcze
bardziej mogłoby się przyczyń do rozwoju miasta i regionu.
Inf. i fot. W. Gąsiewski

Sprawdź również

Pobił mężczyznę, który udzielił mu schronienia

04.09.2020. Dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego to środki, które zastosował prokurator wobec …