Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XVIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XVIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

ZAWIADOMIENIE XVIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO odbędzie się w dniu  19 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
  2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2020 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
  8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2019 rok.
  13. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy PSPR SPZ w Mielcu,
  a podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz wykonującymi działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2019.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda  Biernackiego w Mielcu za 2019 rok.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2019 przez Powiat Mielecki.
  17. Informacja zbiorcza o umowach zawartych w 2019 r. przez Szpital Specjalistyczny im.
  E. Biernackiego w Mielcu i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 lutego 2020 roku.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2020 roku.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 maja 2020 roku.
  21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
  22. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
  23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.
  24. Roczna Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15
  za rok 2019 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
  25.  Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2019 rok.
  26. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2019.
  27. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2019 wraz
  z rekomendacjami.
  28. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.
  29. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
  w Mielcu za rok 2019.
  30. Sprawozdanie o stanie sanitarno –higienicznym Powiatu Mieleckiego w 2019 r.
  31. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej Powiatu Mieleckiego za rok 2019.
  32. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2019 r.
  33. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
  OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

 Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Sprawdź również

„Ekstremalny Plac Zabaw” w Mielcu po raz kolejny [101 zdjęć]

3 lipca 2020 r. Miasto Mielec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu Studio Wizualne …