Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r. o godz. 9.00  w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b

Tematyka Obrad:

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 1. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mieleckiego na okres od
  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania iwypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2016 Rady Powiatu Mieleckiego
  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu konkursowego pn. „Przygotowani do pracy”, nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.
 14. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2019”.
 17. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2016 roku.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
  w Mielcu za rok 2016.
 19. Stan sanitarny w Powiecie Mieleckim w roku 2016.
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2016.
 21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za rok 2016.
 22. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Sprawdź również

Ruszyły zapisy na 4. Zimowy Triathlon w Galerii Navigator

Zapraszamy na 4. Zimowy Triathlon w Galerii Navigator, który odbędzie się 24 stycznia 2021 roku. …