Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”

„Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”

Studenci kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Właśnie ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach programu: „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”. Wnioski można składać od 25 października do 8 listopada. Studenci medycyny, którzy zobowiążą się po ukończeniu studiów do pracy we wskazanych szpitalach na Podkarpaciu, w jednej z deficytowych specjalizacji, mogą otrzymać miesięczne wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

– Poprzez te stypendia chcemy nie tylko wspierać studentów medycyny w ich rozwoju, ale przede wszystkim zadbać, o jak najlepsze zasoby kadrowe w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego oraz zmotywować studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Stypendium w kwocie 3 tys. zł miesięcznie przyznawane jest na okres:

  • 9 miesięcy, tj. na VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna VI rok studiów;
  • 18 miesięcy, tj. na V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna V rok studiów;
  • 27 miesięcy tj. na IV, V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna IV rok studiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
  3. zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, na okres pracy:
  4. 2 lata, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów,
  5. 3 lata, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów,
  6. 4 lata, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.;
  7. zobowiąże się do poinformowania zarządu województwa o odbywanej specjalizacji i podmiocie leczniczym/szpitalu, w którym będzie ona odbywana, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania specjalizacji oraz o odpracowaniu stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia odpracowania stypendium;

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił też wykaz deficytowych specjalizacji w poszczególnych szpitalach i podmiotach leczniczych, prowadzonych przez samorząd województwa. Są to: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiochirurgia, medycyna pracy, ratunkowa i rodzinna, a także neonatologia, neurochirurgia, neurologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, patomorfologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, reumatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa.

Koszt realizacji programu w ujęciu trzyletnim, czyli w latach 2023 – 2025 wyniesie ponad 3,2 mln złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 113 telefon: (17)743 30 66; adres e-mail: dek@podkarpackie.pl.

A także na stronie:

https://podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/stypendia-dla-studentow-kierunku-lekarskiego

Program dla studentów kierunku lekarskiego jest jedną z kilku form stypendialnego wsparcia, jaką oferuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Monika Konopka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

p r o m o c j a :

Ikony pisane na ślub, chrzest, urodziny, imieniny i inne okazje

Sprawdź również

Marcowy kulturalny rozkład jazdy – cz. 1

3 marca Folkowy Dzień Kobiet w wykonaniu Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z gościnnym występem Dziecięcego …