Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Likwidacja administracji szkół średnich powiatu mieleckiego

Likwidacja administracji szkół średnich powiatu mieleckiego

DSC0291130 marca 2016 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego  przy ul. Sękowskiego 2 b w Mielcu odbyła się XVII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO.

Radni w trakcie sesji przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Zapoznali się ze sprawozdaniem Starosty
z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Podjęli także uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.
  • w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
    i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (II) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
  • w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu”; współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: „Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia” działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego”.
  • w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Ostatnim punktem porządku dziennego były interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Najwięcej kontrowersji podczas sesji pojawiło się przed głosowaniem w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego, która przede wszystkim będzie dotyczyć szkół średnich z terenu powiatu mieleckiego, w których zostanie zlikwidowana księgowość i kadry, a funkcje te przejmie tworzone Centrum, w skrócie nazywane COJ. Z jednej strony spowoduje to zlikwidowanie kilkudziesięciu obecnych etatów w szkołach średnich, które zastąpi 15 pracowników w Starostwie Powiatowym. Ma to też przynieść oszczędności ok. 600 tys. zł rocznie. Przeciwko tym zmianom protestowały m.in. środowiska szkolne i związki zawodowe. Przeciwni byli też radni obecnej opozycji. Szczególnym oponentem był m.in. radny Józef Smaczny – pierwszy Starosta Mielecki, od. 1999 r. Skrót dyskusji na ten temat prezentujemy na załączonym materiale wideo.

Natomiast niewątpliwym pozytywem obecnej sesji było podjęcie uchwały ws. dotacji na modernizację tzw. SOR-u, czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Zadanie to referował Leszek Kołacz – dyrektor szpitala. Mówił on, że na ten cel ma być wydatkowane ponad 2 mln zł. Pozwoli to na całkowitą przebudowę SOR-u, zakup niezbędnego sprzętu, wybudowanie nowego wejścia, wjazdu dla karetek i innych pomieszczeń, które usprawnią pracę tej części szpitala.

Podczas sesji omówiono też stan mostów i przepustów drogowych będących w gestii Starostwa Powiatowego w Mielcu. Kilka takich mostów jest w stanie najwyżej dostatecznym np. w Dulczy Wielkiej i wymaga szybkiego remontu.

Inf., fot. i wideo: Włodzimierz Gąsiewski

Sprawdź również

2 lipca 1980 r. operacja SB krypt. „LATO” wobec WSK „PZL-Mielec”

Szanowni Czytelnicy już 15 lat temu na łamach kwartalnika „Nadwisłocze” nr 3(8) z 2005 r. …