Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Razem o przyszłości Podkarpacia

Razem o przyszłości Podkarpacia

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem o konsultacjach społecznych dotyczących Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

Czeka nas nowa perspektywa unijna, trwają właśnie prace nad kolejnym okresem programowania. Na jakie wyzwania musimy się przygotować, aby z sukcesem wejść w nową perspektywę finansową 2021 – 2027 ?

 Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wprowadza nowe cele polityczne, które mają ograniczyć negatywne zjawiska społeczno – gospodarcze. Ma to nastąpić poprzez działania wzmacniające osłabioną pozycję gospodarczą UE, rozwijanie inteligentnych specjalizacji gospodarczych, dynamizację badań, wprowadzenie cyfrowych transformacji, czyli tzw. Przemysł 4.0, stymulowanie dostępu do usług z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz spowolnienie zmian klimatu w wymiarze globalnym.

Odnosząc się bezpośrednio do Podkarpacia – kierunki naszego rozwoju będą opierać się na wykorzystaniu potencjałów regionu w oparciu o innowacyjną gospodarkę oraz regionalne inteligentne specjalizacje – lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia, informacja i telekomunikacja. Regionalna polityka rozwoju sięgnie oczywiście do zasobów, jakimi są wysoki kapitał społeczny, czyli duże zaangażowanie społeczne, dobra jakość kształcenia, aktywne otoczenie biznesu, nieskażone środowisko przyrodnicze oraz położenie przygraniczne. To są po prostu nasze atuty i musimy je wykorzystać. To jak mecz, żeby wygrać trzeba postawić na najlepszych zawodników i dobrą strategię.

 Wyzwań jest bardzo wiele, zatem jaki plan ma samorząd województwa, aby dobrze „zaprogramować” przyszłość Podkarpacia?

 Naszą przyszłość definiuje strategia rozwoju województwa. Jest to najważniejszy dokument, który określa filary rozwoju oraz główne działania, jakie trzeba podjąć, żeby zrealizować wszystkie założenia.Strategia jest również płaszczyzną komunikacji i współpracy z partnerami samorządu. Powstający dokument jest strategią województwa, a nie tylko samorządu województwa.Najważniejsze jednak jest to, że strategia rozwoju województwa ma wpływ na życie nas wszystkich, mieszkańców Podkarpacia. Nie jest toopracowanie stworzone wyłącznie na potrzeby samorządu województwa. Ten dokument określa naszą przyszłość, jest jak mapa drogowa, która ma nas prowadzić do określonego celu.

Obecna Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 będzie aktualna do  31 grudnia 2020 roku. Trwa więc intensywny proces przygotowania nowego dokumentu, który wyznaczy kierunki naszego rozwoju na kolejną dekadę czyli do 2030 roku.Nowa strategia będzie punktem wyjścia dla opracowania wszystkich programów o charakterze wojewódzkim, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2021 – 2027, regionalnej strategii innowacji, a także wykorzystanym w negocjacjach województwa z Komisją Europejską i rządem przy omawianiu dedykowanych dla nas programów wsparcia. Strategia – co niezwykle ważne – będzie również kreować relacje z samorządami, partnerami zagranicznymi i innymi instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi w rozwoju naszego województwa. 

Zatem w jakim kierunku zmierza Podkarpacie? Jaką ścieżkę rozwoju gospodarczego i społecznego wytycza nowa strategia, jakie są najważniejsze zapisy dotyczące polityki regionalnej?

Główne obszary tematyczne, które zostały wyznaczone w nowej strategii, tzw. osie rozwojowe, przede wszystkim zostały tak ustalone, aby były spójne z zapisami strategii krajowych m.in.Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, jak również aby uwzględniały specyfikę uwarunkować województwa podkarpackiego.

Mamy wytyczone cztery obszary tematyczne, wokół których chcemy budować przyszłość Podkarpacia: I. Gospodarka oparta na wiedzy, II. Kapitał ludzki i społeczny, III. Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju, IV. Dostępność usług, które uwzględnią szerokie spektrum potrzeb regionalnych. Określając je bazowaliśmy na naszych doświadczeniach i potencjałach, które posiadamy. W dokumencie wytyczyliśmy także obszary, które wymagają wsparcia, naszej interwencji i odpowiednio szybkiego reagowania. Świat się zmienia, a nasz region razem z nim. Niekorzystne zjawiska demograficzne, dynamika zmian w gospodarce, Zmiany klimatyczne, niedobór wody, choroby cywilizacyjne – to wszystko nas dotyczy i musimy być na to gotowi. W skali regionu bolączką jest ciągle zróżnicowany poziom życia naszych mieszkańców. Musimy wyrównać te dysproporcje. Zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem. Równie ważna jest współpraca biznesu, nauki i samorządów, tak jak większe nakłady np. na infrastrukturę turystyczną, edukację czy opiekę medyczną.

Strategia rozwoju województwa jest dokumentem, który dotyczy nas wszystkich, tego jak będzie nam się żyło i pracowało na Podkarpaciu w najbliższych latach, jak będzie wyglądać przyszłość naszych dzieci i wnuków. Dlatego chcemy, aby mieszkańcy województwa licznie wzięli udział w konsultacjach, aby dobrze zapoznali się ze strategią.

Jak przebiegają konsultacje? Kto może wziąć w nich udział?

Każdy, każdy komu na sercu leży dobro i przyszłość Podkarpacia. Konsultacje, które obecnie prowadzimy dotyczą założeń do Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Czyli opracowaliśmy coś, co można nazwać wstępnym szkicem, jak ta strategia ma wyglądać i zbieramy opinie czy nasze założenia są słuszne, czy może powinniśmy zwrócić uwagę na inne kwestie, inne problemy, albo kierunki rozwoju.

Konsultacje projektu założeń strategii rozpoczęły się 27 czerwca i będą trwać do 19 lipca. Dokument wraz z informacjami jak zgłaszać uwagi, jest dostępny na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce Strategia Województwa.

Konsultacje, które teraz prowadzimy nie są wymagane prawem, bo dotyczą założeń,ale chcieliśmy już na tak wczesnym etapie zaangażować mieszkańców we wspólne tworzenie nowej strategii dla naszego regionu. Zapewniam, że wszystkie uwagi i wnioski zostaną wnikliwe przeanalizowane i będą ważne dla kształtowania naszej przyszłości.

Opr. Biuro prasowe UMWP

Sprawdź również

Mocny „Akord” w Paryżu

Chór Nauczycielski „Akord” ZNP i SCK swój jubileusz 50-lecia podsumował gościnnymi występami dla Polonii francuskiej. …