Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XIV SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XIV SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

odbędzie się w dniu  19 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6

Tematyka Obrad:

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 1. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
  z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
 • przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;
 • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;
 • przegłosowanie zgłoszonych poprawek;
 • głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
  z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2019 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu konkursowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu konkursowego „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny
  i pieczy zastępczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za przekazanie Gminie Przecław zadania
  w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za przekazanie Gminie Borowa zadania
  w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych
  z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 listopada 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
  Rady Powiatu Mieleckiego na 2020 ro
 13. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 14. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

        Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

        Marek Paprocki

 * Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie: Powiatu Mieleckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu społecznościowym www.facebook.com/Powiat-Mielecki, youtube, www.instagram.com/powiat.mielecki, gazeta Powiat Mielecki Dzień Dobry!.

Sprawdź również

Laboratorium Mikrobiologicznego usług diagnostyki molekularnej mikroorganizmów

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu w ramach Laboratorium Mikrobiologicznego usług diagnostyki molekularnej mikroorganizmów. Prowadzenie szerokiej …