Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Absolutorium dla Starosty

Absolutorium dla Starosty

14 czerwca 2019 r. Podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego radni    rozpatrywali sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Pierwotny plan budżetu – po stronie dochodów – wyniósł
139 140 580zł, zaśwydatki budżetowe ustalono w wysokości 151 740 580zł.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżetowych, wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: dochody zamknęły się kwotą 147 336 830,84zł, i były wyższe
o kwotę 8 196 250,84zł. Ostateczny plan wydatków ukształtował się na poziomie
156 636 830,84 zł i był wyższy o kwotę4 896 250,84 zł.

 

Wykonanie budżetu za omawiany okres przedstawia się następująco:

– dochody wykonano w kwocie 148 204 069,84zł co stanowi 100,59 % planu,

– wydatki wykonano w kwocie  144 348 609,39zł co stanowi 92,15 % planu.

 

Na dochody wykonane w łącznej kwocie 148 204 069,84zł złożyły się: subwencja oświatowa – 56 432 648zł, wyrównawcza – 6 236 002zł, równoważąca – 1 321 583zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 937 530 zł, dotacje budżetu państwa – 18 954 133,38 zł,dochody uzyskane przez powiat z tytułu udziału w podatkach: PIT – 29 242 967 zł i CIT – 1 873 793,16zł,środki europejskie – 10 890 434,25 zł, pozostałe dochody własne powiatu – 22 314 979,05zł (m.in. wpływ z usług, z opłat komunikacyjnych, ze sprzedaży nieruchomości, dochody z najmu, pomoc finansowa).

 

Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych w 2018 roku stanowiły wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie  62 633 173,36 co stanowi 43,39 % budżetu (wydatki bieżące 62 535 709,96 zł, wydatki majątkowe 97 463,40 zł).

 

Na drugim miejscu plasują się wydatki na infrastrukturę drogową  – 18 156 873,39zł co stanowi 12,58 % budżetu (wydatki bieżące 5 712 940,15 zł, wydatki majątkowe12 443 933,24 zł).

 

Trzecią wielkość wśród wydatków stanowiły wydatki na administrację publiczną15 589 009,94zł costanowi 10,80 % budżetu(wydatki bieżące 13 588 822,38 zł,wydatki majątkowe 200 187,56 zł).Czwartą pozycję stanowiły wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym – 12 047 491,84zł, co stanowi 8,35 % budżetu (wydatki bieżące 8 782 000,24 zł,wydatki majątkowe 3 265 491,60 zł).

 

Następne pozycje stanowiły wydatkina pomoc społeczną w wysokości 9 292 442,36zł co stanowi 6,44 % budżetu (wydatki bieżące 9 280 320,35 zł, wydatki majątkowe 12 122,01 zł), na zadania z zakresu ochrony zdrowia7 254 120,29 zł co stanowi 5,03 % budżetu (wydatki bieżące 2 061 362,29 złwydatki majątkowe 5 192 758,00zł), polityki społecznej  – 6 102 074,64 zł co stanowi 4,23 % budżetu(wydatki bieżące 6 101 436,64 zł, wydatki majątkowe  – 638,00 zł)oraz pozostałe wydatki to m.in. wydatki na rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i wyniosły one 13 273 423,57zł co stanowi 9,20 %budżetu (wydatki bieżące 12 428 697,73zł,  wydatki majątkowe 2 644 725,84 zł).

 

Zobowiązania ogółem (wg Rb-28S) na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4 974 908,09zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 21 967 153zł i zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego
o kwotę 2 000 000 zł.

 

W odniesieniu do wydatków, w 2018 roku wprowadzonych zostało szereg oszczędności oraz zredukowano koszty działalności powiatu, co spowodowało wygospodarowanie wolnych środków w wysokości 17 163 765 zł, które zostaną wydatkowane w 2019 roku na bieżące funkcjonowanie Powiatu oraz na zadania inwestycyjne.

 

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, udzielając jednogłośnie (25 głosów „za”) Staroście absolutorium z jego wykonania.

Marek Patyk

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …