Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XX SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XX SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

Odbędzie się w dniu  28 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego  przy ul. Sękowskiego 2 b

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu:
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2015 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu konkursowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/222/2013 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.
 12. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2008-2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2015” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2015 rok”.
 14. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu składana na podstawie § 16 Uchwały Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2015” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2015 rok”.
 16. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
  składana na podstawie § 16 Uchwały Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Sprawdź również

W Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu m.in. wstrzymane zabiegi planowe

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, na oddziałach zabiegowych co najmniej przez najbliższy tydzień …