Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XXII sesja Rady Miejskiej Mielca

XXII sesja Rady Miejskiej Mielca

Mielec,  2016 – 06- 09

        Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.446)

z  w  o  ł  u  j  ę

 XXII sesję Rady Miejskiej w dniu  23 czerwca ( czwartek ) br. o godz.9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z dwóch poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2015 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-2020;

6.2. zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 r.;

6.3. sprostowania i ujednolicenia nazewnictwa ulic, placów i parków na terenie miasta Mielca, w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych;

6.4.o zmianie uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec związanego z budową oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

6.5. wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony części nieruchomości miejskiej oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy ;

6.6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec, na rzecz dotychczasowych dzierżawców;

6.7. zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

6.8. przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielec-Osiedle-Centrum”, uchwalonego Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999r, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu: Nr XLI/336/02 z dnia 5 września 2002 r., Nr XXV/209/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r, Nr XLI/361/06 z dnia 28 września 2006r, Nr XXXVIII/431/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku, Nr XX/159/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r, obejmującej obszary położone przy ul.Grunwaldzkiej oraz Al.Niepodległości;

6.9. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec ;

6.10. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.11. nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic: Zygmuntowskiej i Powstańców Warszawy w Mielcu – Rondo Pułkownika Witolda Pileckiego.

 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec
  z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok”.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Sprawdź również

Pałacyk Oborskich otwarty dla zwiedzających

Z ogromną radością informujemy, że w związku z nowymi wytycznymi od 4 maja otwieramy podwoje …