Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Bilanse po powodzi

Bilanse po powodzi

Kolejny Zarząd Gospodarki Wodnej, tym razem z Rzeszowa odpowiada na raport Starosty Stanisława Lonczaka.

Przypomnijmy, po majowej powodzi przeprowadzona została przez służby podległe Staroście inspekcja urządzeń wodnych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej. Ich następstwem był raport przesłany, według kompetencji, do krakowskiego i rzeszowskiego Zarządu Gospodarki WodnejPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Kraków już przesłał odpowiedzi na pytania S. Lonczaka. Teraz swoje nadesłał Rzeszów.

Wynika z nich, że pracownicy Nadzorów Wodnych dokonaliprzegląduciekówiwymienionychurządzeń w przedmiotowym piśmie, stwierdzając, co następuje:

 

  1. Na lewym wale Wisłoki – w km 18+373, 20+925 w Podleszanach i w km 21+379w Książnicach znajdują się śluzy wałowe uzbrojone w klapy zwrotne od strony międzywala, a odstrony odpowietrznej zasuwami. Ponieważ wały budowane były w latach 60 ubiegłego wieku nie byływyposażone w zasuwy. Przedmiotowe zasuwy byty montowane jako urządzenia dodatkowew okresie późniejszym. Zasuwy używane są na wypadek awarii klapy śluzy. Remont przedmiotowychśluz zostanie przeprowadzony na przełomie lII/IV kwartału bieżącego roku. W dniu przeglądu klapywymienionych powyżej śluz były sprawne. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Mielcu monitorująurządzenia wałowe przed spodziewanym wezbraniem w rzece.

 

  1. Ocena stanu technicznego śluz wzdłuż wałów rzeki Wisłoki w miejscowościachRzemień, Boża Wola, Podleszany, Wola Mielecka, Rzędzianowice i Złotniki została dokonana podczasprzeprowadzonej doraźnej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu wykonanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) po przejściu wezbrania w dniach 22-25.05.2019.

W wyniku kontroli stwierdzono uszkodzenie ubezpieczenia wlotów śluz wałowych w kmna lewym wale Wisłoki w m. Wola Mielecka i Książnice, oraz uszkodzony17+ 245 i 21+989przyczółek na śluzie w km 22+796 na prawym wale Wisłoki w m. Mielec (osiedle Wojsław)

W/w. szkody powstałe podczas wezbrań powodziowych w miesiącu maju br., niezwłocznie poich zaistnieniu, zostały zinwentaryzowane przez pracowników PGW WP w wyniku przeprowadzonejwizji w terenie, po czym zostały ujęte w wykazie szkód powstałych w tym okresie w całej infrastrukturze przeciwpowodziowej. Szkody jw. zostały zgłoszone pod koniec czerwca do MSWIAcelem pozyskania środków finansowych na ich likwidację.

 

  1. W związku z przesiąkami jakie wystąpiły na lewym wale Wisłoki, na odcinku Podleszany- Wola Mielecka w km 18+373 – 19+270, RZGW w Rzeszowie w pierwszej kolejności zleci wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny powstawania przesiąków i w zależności od jej wyników podejmie stosowne działania.

 

  1. Nadzór Wodny w Mielcu dokonał przeglądu technicznego potoku Kiełkowskiego na odcinku Goleszów – Boża Wola. Stwierdzono, że „skorodowane tamy” to w rzeczywistości nieczynne zastawki w km 1+313 w m. Boża Wola oraz km 2+746 w m. Goleszów potoku Kiełkowskiego. Zastawki te wybudowano przed 1956 r. Zastawki służyły do popiętrzenia wody w rowach i ciekach celem zwiększenia wilgotności na gruntach przyległych do tych cieków. Obecnie są zdewastowane i nie piętrzą wody, nie stanowią przeszkody w swobodnym spływie wód. Usunięcie przedmiotowych zastawek zostanie uwzględnione przez Zarząd Zlewni w Jaśle w programie zadań utrzymaniowych na przyszły rok.

Równocześnie informujemy, że roku bieżącym będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od O+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”. Projekt przewiduje m.in. budowę lewego wału przeciwpowodziowego potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 – 1+971 od ujścia potoku do drogi powiatowej Wola Mielecka Przecław.

 

  1. W obrębie cieków klasyfikowanych jako śródlądowe wody płynące, tutejszy Zarząd może wykonywać prace związane z niszczeniem, usuwaniem, rozbieraniem lub uszkadzaniem tam bobrowych na terenie województwa podkarpackiego (z wyłączeniem obszarów chronionych) na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castorfiber (Podka. Z 2016 r. poz. 3372; zm.: Podka. Z 2017 r. poz. 1190 oraz z 2019 r. poz. 3077). Likwidacja tam bobrowych na terenie działania RZGW Rzezów wykonywana jest w ramach realizowanych prac utrzymaniowych. Cieki są monitorowane pod kątem m.in. zatorów i tam bobrowych i sukcesywnie dokonuje się udrożnienia cieków poprzez rozbiórkę zatorów i tam, które powodują niedrożność cieków.

 

  1. W obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 PGW WP nie planuje realizacji inwestycji polegających na:

– budowie wału przeciwpowodziowego na potoku Brnik w miejscowościach Łysakówek, Gliny Wielkie

i Gliny Małe

– budowie przepompowni przy ujściu do rzeki Stary Breń, przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego na potoku Łukawiec w miejscowościach Borowa i Czermin,

– przebudowie lewego wału rzeki Wisłoki w miejscowości Pławo i Sadkowa Góra.

 

Obecnie trwają prace związane ze zleceniem aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W związku z tym, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonuje weryfikacji inwestycji ujętych w obowiązującym PZRP. Analizę tą prowadzą poszczególne Zarządy Zlewni, w tym Zarząd Zlewni w Jaśle, który działa m.in. na terenie Powiatu Mieleckiego. Zarząd Zlewni będzie analizował na podległym sobie terenie wykonane inwestycje przeciwpowodziowe jak również potrzebę wykonania nowych inwestycji przeciwpowodziowych wynikających z potrzeb które wystąpiły m.in. w okresie maja br. Zasadność tych inwestycji zostanie poddana weryfikacji na etapie aktualizacji map zagrożenia ryzykiem powodziowym.

 

  1. Rów melioracyjny Kozieniec w miejscowości Babule jest lewostronnym dopływem rzeki Trześniówki i nie jest obwałowany. Uchodzi do rzeki Trześniowka poprzez przepust wałowy typu okularowego 2xp 100. W związku z intensywnymi opadami deszczu nastąpiło samoczynne przymknięcie klap zwrotnych przepustu co spowodowało spiętrzenie wody na rowie Kozieniec i przekierowanie wody na rów melioracyjny R-a, czego efektem było podtopienie okolicznych pól. Na ujściu rowu R-a zlokalizowany jest nieczynny przepust z klapą zwrotną którego głównym zadaniem powinno być ograniczenie wody napływającej z rowu Kozieniec. Przyczółki wspomnianego przepustu jak i klapa zwrotna są uszkodzone i zdewastowane i nie spełniają swojej funkcji. Aby zapobiec podobnym zjawiskom należy ten przepust odbudować, co nie należy do kompetencji tut. RZGW w Rzeszowie.

 

  1. Podtopienia miejscowości Kawęczyn, Wampierzów i Czermin spowodowane były w głównej mierze wylanymi wodami potoku Zgórskiego. Zarząd Zlewni w Jaśle wystąpi z wnioskiem o wykonanie nowych inwestycji przeciwpowodziowych, w tym również wałów przeciwpowodziowych przy pompowni Szafranów, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego dla m. Kawęczyn, Wampierzów i Czermin. Wniosek złożony będzie w ramach aktualizacji PZRP.

Marek Patyk

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …