Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / OŚWIADCZENIE WS. NIEPRAWDZIWYCH WYPOWIEDZI POSŁANKI KRYSTYNY SKOWROŃSKIEJ DOTYCZĄCYCH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

OŚWIADCZENIE WS. NIEPRAWDZIWYCH WYPOWIEDZI POSŁANKI KRYSTYNY SKOWROŃSKIEJ DOTYCZĄCYCH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

Rzeszów 8.10.2014

OŚWIADCZENIE WS. NIEPRAWDZIWYCH WYPOWIEDZI POSŁANKI KRYSTYNY SKOWROŃSKIEJ DOTYCZĄCYCH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

 

Trudno przejść obojętnie wobec nieprawdziwych i wprowadzających w błąd słów wypowiedzianych przez posłankę Krystynę Skowrońską w poniedziałkowej audycji „Gość Dnia” w Radiu Rzeszów. Sprzeczne z rzeczywistością informacje dotyczyły negocjacji kontraktu terytorialnego, a słowa krytyki skierowane w stronę samorządu, jakoby to samorząd spowodował opóźnienie negocjacji, mogłyby być adresowane w kierunku rządu, który pani poseł wspiera. Podawane nieprawdziwe informacje godzą nie tylko w pracę zarządu, ale w starania urzędników, którzy pracowicie i rzetelnie przygotowywali nasze stanowisko negocjacyjne stąd chciałem sprostować fałszywe informacje wypowiedziane podczas audycji.

 

Nieprawdą jest, że za opóźnienia w pracach nad kontraktem terytorialnym odpowiada samorząd województwa. Za postęp prac nad KT odpowiada Minister Infrastruktury i Rozwoju. Dopiero 9 września 2014 r. odbyło się w Warszawie spotkanie ówczesnej Minister Infrastruktury i Rozwoju – Elżbiety Bieńkowskiej z marszałkami, na którym zaprezentowano szczegóły dotyczące procedowania nad kontraktami terytorialnymi. Spotkania negocjacyjne ze wszystkimi regionami odbyły się zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez MIiR. Całość negocjacji przeprowadzono w ciągu 2 tygodni września br. Negocjacje kontraktu dla województwa podkarpackiego odbyły się w terminie wskazanym przez MIiR, nie byliśmy ostatnim województwem w harmonogramie. Protokół ze spotkania negocjacyjnego, uzgodniony przez obie strony i podpisany w imieniu zarządu przez marszałka województwa podkarpackiego, przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 30 września br.

 

Nieprawdą jest, że inne województwa kończą negocjacje i podpisują kontrakty.
6 października br. strona rządowa poinformowała regiony, że z powodów wątpliwości Rządowego Centrum Legislacyjnego w zakresie wymogów formalno–prawnych kontraktów oraz z uwagi na przedłużające się negocjacje programów operacyjnych z Komisja Europejską, podpisywane w najbliższym czasie kontrakty, będą miały charakter umowy ramowej. Zapisane w nich zostaną uzgodnione cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe, z adnotacją, że ich realizacja będzie możliwa z chwilą zapewnienia właściwych źródeł finansowania. W trakcie planowanych później renegocjacji KT, jak podaje MIiR, prowadzona będzie transformacja proponowanej obecnie formy ramowej KT, do postaci w pełni realizującej zapisy ustawowe. Ostateczny zakres wsparcia objęty Kontraktem terytorialnym oraz źródła jego finansowania zostaną uzgodnione po zatwierdzeniu przez KE krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Taką postawę prezentowała już strona rządowa
w trakcie spotkania negocjacyjnego, co zostało zapisane w protokole.

 

Nieprawdziwa jest informacja, że w kwestii infrastruktury drogowej strona samorządowa negocjowała wyłącznie S19 i inne zadania rządowe. W trakcie spotkania zwrócono szczególną uwagę na niezwykle ważne dla naszego regionu kwestie: dostępności komunikacyjnej południowej części województwa oraz skomunikowania wewnętrznego całego regionu. W zakresie transportu drogowego na spotkaniu strona samorządowa jako jeden z głównych postulatów podnosiła kwestię etapowania budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów – granica państwa. Ze względu na kosztowność całej inwestycji (prawie 9,5 mld zł) podział daje realną możliwość wykonania I etapu jeszcze w tej perspektywie, który znalazł się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych. Marszałek wskazał również potencjalne źródła finansowania I etapu w latach 2014 – 2020. Wykazano również, ze zrealizowanie już I etapu znacznie usprawni ruch samochodowy skierowany na południe od Rzeszowa oraz poprawi skomunikowanie południowej części regionu ze stolicą województwa.  Strona samorządowa wnioskowała również między innymi o sfinansowanie z poziomu krajowego łączników autostrady z DK 4 (5 łączników), przebudowę i modernizację całej DK 28 (istotna dla południowej części naszego województwa), budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

 

Nieprawdą jest co mówi pani poseł Skowrońska, że strona rządowa odrzuciła wszystkie projekty samorządu w obszarze „Innowacyjna gospodarka regionalna” (tzw. B+R). Projekty te wymagają przeprowadzenia dodatkowej oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunek ten wprowadziło MIiR w uzgodnieniu z MNISW już w trakcie trwania procesu negocjacji KT. W tym celu wszystkie projekty z zakresu B+R musiały zostać ponownie przesłane na nowym formularzu opracowanym przez MNISW. Negocjacje w tym obszarze będą kontynuowane po uzyskaniu opinii MNiSW. Procedurze poddane zostały projekty ze WSZYSTKICH REGIONÓW, które nie są wpisane na „Polską Mapę Drogową Infrastruktury Naukowo – Badawczej”. Mamy nadzieje, że po ocenie MNISW, nasze projekty zostaną wpisane na „Polską Mapę Drogową Infrastruktury Naukowo – Badawczej”.

Do negocjacji udało nam się włączyć kwestię związane z ochroną środowiska. Pani poseł mija się z prawdą mówiąc, że nie zgłosiliśmy żadnego projektu związanego z ochroną przeciwpowodziową. W ramach „Dostosowania do zmian klimatu” strona samorządowa zgłosiła 3 przedsięwzięcia przygotowane przez PZMIUW: (1) poprawa ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Wisłoki na obszarze powiatu mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i jasielskiego, (2) poprawa ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Wisły na terenie miasta Tarnobrzega oraz powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, (3) poprawa ochrony przeciwpowodziowej, zlewni rzeki Sanu (wraz z Wisłokiem) na terenie miasta Rzeszów i powiatów: niżańskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego. Projekty PZMIUW są w dużej części gotowe do realizacji i nie budzą żadnych zastrzeżeń. Natomiast budowa Zbiornika Kąty – Myscowa, to inwestycja, za realizację której odpowiada strona rządowa (RZGW). Od wielu lat to przedsięwzięcie jest przygotowywane, z informacji jakie uzyskaliśmy w RZGW Kraków wynika, iż w perspektywie 2014 – 2020 możliwe będzie jedynie dokończenie przygotowania dokumentacji oraz uzyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy tego zbiornika. Nikt nie umiał nam odpowiedzieć, kiedy realnie może rozpocząć się realizacja tej bardzo ważnej dla nas inwestycji.

 

Władysław Ortyl

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Sprawdź również

W sprawie zawieszenia na okres wakacyjny wybranych połączeń kolejowych.

Z powodu braku maszynistów w Podkarpackim Zakładzie POLREGIO S.A., a co za tym idzie brakiem …