Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Prawie 24 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie

Prawie 24 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął pięć uchwał
w sprawie dotacji dla Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie wynikających z ustalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżetu i jego zmian na rok 2023.

– Dofinansowanie to efekt porozumienia, podpisanego pomiędzy samorządem województwa a Uniwersytetem Rzeszowskim, w grudniu 2022 roku, które sfinalizowało wieloletnie starania o utworzenie szpitala uniwersyteckiego w regionie. Województwo zobowiązało się wówczas do dalszego współfinansowania realizowanych w dniu przekazania inwestycji w Szpitalu Uniwersyteckim i to właśnie robimy. Decyzje zarządu województwa to konsekwentnarealizacja tychobietnic – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Łączna wartość inwestycji i zakupów w Szpitalu Uniwersyteckim w 2023 roku, współfinansowanych przez województwo, to blisko 70 mln złotych, z tego 24 mln zł to dotacja przyznana przez samorząd województwa.Podjęte przez zarząd województwa uchwały dotyczą dotacji na następujące zadania:

  1. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych – dotacja w 2023 r. to 1,9 mln złotych.

Całkowita wartość tego zadania to ponad 2,7 mln zł, z czego 98% wydatków finansuje samorząd województwa.Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2021 roku po decyzji o zwiększeniu liczby łóżek psychiatrycznych w jedynym stacjonarnym oddziale dla obszaru Rzeszowa i okolic. Wówczas w listopadzie rozpoczęto adaptację pomieszczeń po Klinice Neurologii na parterze, a już pół roku później oddano dodatkowe piętro przystosowane dla pacjentów psychiatrycznych. W KlinicePsychiatrii zwiększono liczbę miejsc z 30 do 58i utworzono odrębną izbę przyjęć. Tegoroczna dotacja zostanie wykorzystana na kontynuację prac m.in. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla celów przebudowy pomieszczeń Kliniki Psychiatrii Ogólnej na I piętrze, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz nadzór inwestorski. Wartość prac zaplanowanych na ten rok to 2 mln zł.

2.       Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa – dotacja w roku 2023 to 12,8 mln złotych.

Realizacja tej wartej 19,5 mln zł inwestycji rozpoczęła się jeszcze w 2021 roku, jednak prace budowlane ruszyły w pełnym zakresie w minionym roku. Koszty przebudowy niemal w całości pokrywają przyznane dotacje, z których 50% samorząd województwa pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przyznanegow tym roku przez samorząd województwa wsparcia dla szpitalaw wysokości 12,8 mln złotych – 3,5 mln to dotacja z RFIL. Zostanie ono wykorzystane m.in. na wykonanie prac budowlanych oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych na pododdziale położnictwa, patologii ciąży, bloku porodowym,a także na zakup i montaż wyposażenia medycznego oraz sprzętu informatycznego. Nowa infrastruktura dla przyszłych mam zostanie oddania w IV kwartale tego roku.

  • Zakup pięciu aparatów do znieczuleń –dotacja w roku 2023 0,9 mln złotych.

Na ten rok zaplanowano zakup kolejnych pięciu aparatów do znieczuleń. To kontynuacja realizowanej przez samorząd województwa w ostatnich dwóch latach wymiany wyeksploatowanego sprzętu anestezjologicznego na blokach operacyjnych USK w Rzeszowie. Dotychczas ze środków samorządu zakupiono już 7 takich aparatów o łącznej wartości blisko 1,3 mln zł. Razem z tegorocznymi zakupami szpital dysponował będzie w większości wymienionym sprzętem tego rodzaju –bo aż 12 nowymi urządzeniami za 2,2 mln zł. Zwiększają one bezpieczeństwo pracy personelu i pacjenta oraz znacząco obniżają koszty szpitala związane z ich użytkowaniem.

  • E – usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie –
    dotacja w roku 2023 ponad 152 tys. złotych.

Zadanie o całkowitej wartości 7,4 mln zł jest realizowane z RPO WP na lata 2014-2020 od 2021 roku,
a większość wydatków została już poniesiona w ubiegłym roku. Udział środków samorządu województwa to2,3 mln zł, a środków unijnych to 5 mln zł. W ramach realizacji inwestycji szpital zakupił licencje, oprogramowanie, sprzęt komputerowy i serwery. Rok 2023 to już finalizacja projektu, która obejmuje wdrożenie, migracje danych, asysty stanowiskowe, integrację z platformą regionalną oraz usługi nadzoru inżyniera kontraktu. Ponadto, w ramach części regionalnej projektu realizowanej przez samorząd województwa, Uniwersytet Rzeszowski i USK w Rzeszowie otrzymują dostęp do Elektronicznej Platformy Nadzoru, która stanowi zbiór raportów i analiz o działalności szpitala w 20 obszarach do celów zarządczych i nadzorczych.

5.       Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją – dotacja ponad 8 mln złotych

Inwestycja w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w USK w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014-2020 jest największą ze wszystkich realizowanych dotychczas w ochronie zdrowie na Podkarpaciu. Prowadzona jest etapami od 2019 roku, a całkowita wartość wynosi 102 mln zł. Tak duże zadanie realizowane jest w montażu finansowym: 10,3 mln to dotacja samorządu województwa,z czego 5,6 mln zł pochodzi z RFIL, a ponad 76 mln zł to środki unijne, zaś 8,4 mln wsparcia na to zadanie przeznaczył budżet państwa. W roku 2022 oddano I etap inwestycji o wartości 47 mln zł. To nowy budynek o pięciu kondygnacjach wraz z wyposażeniem, do którego przeniesione i wyposażone zostały Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc z obturacyjnym bezdechem sennym z zabytkowego Pałacu Jędrzejewiczów oraz Klinika Pulmonologii i Chemioterapii. W nowej infrastrukturze funkcjonuje także w pełni wyposażone zaplecze diagnostyczne, czyli Zakład Patomorfologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz zaplecze techniczne, w tym trzystrefowa Centralna Sterylizacja.

W 2023 roku planowana jest realizacja prac za ponad 53 mln złotych. Przebudowane zostaną kolejne budynki szpitala razem z infrastrukturą techniczną, instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia, w tym sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia. W miejscu dotychczasowego łącznika powstanie kolejny nowy budynek, a w nim nowy oddział rehabilitacji pulmonologicznej, kompleks Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z Pracownią Bronchoskopii, nowoczesna Izba Przyjęć zapewniająca triage i izolację pacjentów oraz odcinek dedykowany diagnostyce i leczeniu osób z obturacyjnym bezdechem sennym. Duże znaczenie ma wspomniana rehabilitacja – szpital zapewni kompleksową opiekę nad pacjentem pulmonologicznym, od diagnostyki przez leczenie po rehabilitację. Mowa tutaj o pacjentach zmagających się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w tym też po przebytym COVID-19.

Dodatkową korzyścią dla USK w Rzeszowie jest także możliwość dalszego udziału we wspólnych postępowaniach przetargowych przez scentralizowaną platformę zakupową w ramach programu wieloletniego finansowanego ze środków samorządu województwa i realizowanego przez zarząd w zakresie poprawy efektywności wojewódzkich podmiotów leczniczych.  Dotyczy to m.in. dostaw leków, kontrastów, materiałów jednorazowych, energii elektrycznej i paliwa gazowego, odczynników i materiałów do diagnostyki czy gospodarowania odpadami medycznymi.

Ponadto Województwo Podkarpackie od 2023 do 2042 roku będzie utrzymywać w budżecie
65 mln zł poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego
w wysokości 72 mln zł zaciągniętego przez szpital
w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Monika Konopka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Sprawdź również

Przedstawienie „Śnieżka” w wykonaniu teatru dziecięcego „Pstryk”

25 lutego mielecka publiczność będzie miała okazję obejrzeć przedstawienie „Śnieżka” w wykonaniu teatru dziecięcego „Pstryk”. …