Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / VII sesja Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 14 czerwca

VII sesja Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 14 czerwca

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz § 24 ust 1 pkt 1 Statutu Powiatu Mieleckiego

z w o ł u j ę

 

VII sesję Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 14 czerwca br. (piątek) o godz. 8.15

w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6.

 

Porządek obrad VII sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2018 r:
 4. a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego w roku 2018;
 5. b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego w roku 2018:
 6. głosy radnych;
 7. głosy mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu:

 1. a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2018 rok,
 2. b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 4. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
 7. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2018 rok.
 9. Informacja zbiorcza o obowiązujących i zawartych w 2018 r. umowach najmu przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2018 przez Powiat Mielecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego

w skład komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego

w zakresie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/299/2018 z dnia 25 maja

2018 r. Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mieleckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mielecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Mieleckiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Mieleckiego ds. opracowania projektu stanowiska w sprawie powstrzymania ideologii LGBT” przez wspólnotę samorządową.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2018 wraz z rekomendacjami.
 5. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie za 2018 rok.

 1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

Podstawę prawną do udzielenia zwolnienia przez zakład pracy stanowi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

/-/ Marek Paprocki

Sprawdź również

PGE FKS STAL MIELEC – LECH POZNAŃ 1:3 (zdjęcia, wideo)

1/4 Totolotek Puchar Polski PGE FKS STAL MIELEC – LECH POZNAŃ (1:2) środa 27 maja 2020, godz.20.10 …