Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi

„Uniwersytet Samorządności”

Podczas ostatniej sesji sejmiku radni województwa przyjęli uchwały, dzięki którym do podkarpackich wsi popłyną kolejne pieniądze. Chodzi o wsparcie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w ramach dwóch koncepcji: Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi oraz „Uniwersytet Samorządności”. Łączna pula środków to niemal 1,3 mln złotych.

Cieszymy się, że możemy po raz kolejny wesprzeć mieszkańców wsi w ich inicjatywach. Może nie są to duże kwoty pieniędzy, ale są one bardzo potrzebne, gdyż przeznaczamy je na działania, które integrują mieszkańców, dają im poczucie wspólnoty, a przede wszystkim są odpowiedzią na ich małe lokalne potrzeby – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi

Realizacja Programu polega na wsparciu inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności Sołeckie Strategie Odnowy Wsi. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.

W ramach konkursu do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 86 wniosków. Łączna wnioskowana kwota pomocy wyniosła ponad milion złotych, zaś całkowita wartość wszystkich projektów wyniesie blisko trzy miliony złotych. Resztę kwoty przekażą na działania gminy.

Celem przeprowadzonego naboru było wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi. Pomoc przeznaczona jest głównie na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remont domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Przedmiotem dofinansowania jest również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

W ramach zgłoszonych projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa, znajdą się między innymi takie działania jak:

 • Modernizacja, remont Domów Ludowych, świetlic, remiz OSP:              
 • Wyposażenie świetlic i Domów Ludowych,
 • Modernizacja przestrzeni wiejskiej, utwardzenie terenów, remont pomników, oznakowanie miejscowości, digitalizacja,
 • Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, siłownie zewnętrzne,
 • Budowa placów zabaw, altan, wiat,
 • Organizacja różnego rodzaju wydarzeń,
 • Poprawa infrastruktury sportowej,
 • Wydanie publikacji, filmów.

Uniwersytet Samorządności

Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” ma na celu wdrażanie działań  ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na różne potrzeby lokalnych społeczności.

W ramach tegorocznego naboru wnioski złożyli beneficjenci z 18 podkarpackich gmin. Są to wnioski na realizacje II etapu działań w ramach „Uniwersytetu Samorządności”. Zgodnie z zasadami Programu o dotację w II etapie ubiegać się mogą bowiem beneficjenci, którzy zrealizowali I etap działań w 2021 r., które obejmowały zadania o charakterze inwestycyjnym.

Złożone przez 18 beneficjentów wnioski o pomoc finansową opiewają na łączną wartość blisko260 tys. złotych,zaś całkowita wartość realizowanych przez nich działań wyniesie około 350 tys. złotych.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami,przeprowadzonychzostanie 112 szkoleń. Będą to zarówno zajęcia praktyczne, jak i szkolenia dotyczące ekologii, etnografii, historii, a także zagadnień z zakresu samorządności czy promocyjno-gospodarczych. Planowana łączna liczba uczestników szkoleń wyniesie to prawie 3 tysiące osób. Forma planowanych zajęć to konferencje, wykłady, seminaria.

Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025:

Lata/ działaniaLiczba  Beneficjentów (złożonych wniosków)Kwota pomocy wg złożonych wniosków (wnioskowana)Liczba Beneficjentów którzy otrzymali pomoc finansowąKwota pomocy wg podpisanych umówLiczba Beneficjentów którym wypłacona została kwota pomocyKwota pomocy wg rozliczeń (wypłacona)
2021 SSRW911 080 310,00 zł901 068 310,00 zł851 003 545,00 zł
2021
US
23301 099,00 zł18235 589,00 zł18234 602,00 zł
2022 SSRW871 020 039,00871 020 039,00861 002 414,00
2022
US
18256 991,0018256 991,0018251 619,00
2023 SSRW861 005 399,00
2023 US18257 680,00
Razem:3233 921 518,00    

Pozafinansowe efekty obu projektów to zaangażowanie mieszkańców, praca własna oraz partnerstwo.

Praca własna mieszkańców – realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mieszkańcy przepracowali nieodpłatnie na rzecz swoich miejscowości:

 • 3 193 godziny w 2021 r., 3 390 godzin w 2022 r., w ramach zadań realizowanych z Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi,

a w 2023 r. zaplanowanych zostało– 2 640 godzin.

 • 732 godziny w 2021 r w ramach realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

– Praca własna mieszkańców jest istotnym elementem Programu, ponieważ wzmacnia poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, którzy są inicjatorami i wykonawcami realizowanych zadań – tłumaczy Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów wiejskich UMWP.

Partnerstwo – realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zaangażowano na rzecz rozwoju swoich miejscowości:

 • 162 Partnerów w 2021 r oraz 179 w 2022 r, w ramach zadań realizowanych z Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi,

Zaangażowanie na rok 2023 to 184 Partnerów.

 • 14 Partnerów w 2021 r w ramach realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Monika Konopka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Anna Magda, https://www.podkarpackie.pl/index.php/sam-terytorialny/aktualnosci/sesja-sejmiku-wraz-z-jubileuszemmarszalka

p r o m o c j a :

Nepomuki w dolinie Wisły i Wisłoki

Sprawdź również

Są pieniądze na izbę pamięci

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 1,6 mln zł na przebudowę budynku byłej rzeźni w …