Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Konkurs szopek bożonarodzeniowych „DO SZOPY HEJ PASTERZE” – Mielec 2023

Konkurs szopek bożonarodzeniowych „DO SZOPY HEJ PASTERZE” – Mielec 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rękodzieła do wzięcia udziału w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych pod hasłem  , Do szopy hej pasterze…” Zachęcamy, by świąteczna atmosfera stała się okazją do stworzenia wyjątkowego symbolu Bożego Narodzenia . Warto podzielić się kreatywnymi pomysłami ,zgłaszając swoje prace do konkursu.

Jacek Warcholak

Regulamin

KONKURS POD NAZWĄ : „DO SZOPY HEJ PASTERZE” pod Honorowym Patronatem:  Starosty Powiatu Mieleckiego, Prezydenta Miasta Mielca , Wójta Gminy Mielec.

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone”  – Elżbieta i Jacek WARCHOLAK oraz Pasieka Maciejka.

2. Konkurs ma zasięg regionalny i skierowany jest do mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego.

3. Celem konkursu jest:

–  kultywowanie tradycji wykonywania szopek na Boże Narodzenie z zastosowaniem zachowanych w przekazie charakterystycznych elementów regionalnych,

– ożywienie zainteresowania rodzimą obrzędowością Świąt Bożego Narodzenia,

– dostrzeganie i rozwijanie estetycznej wrażliwości i talentu plastycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-integracja społeczności

4. Uczestnictwo w konkursie.

W konkursie może brać udział każda osoba  lub grupa osób zamieszkująca powiat mielecki i  wykazująca zdolności artystyczne oraz posiadająca  możliwości wykonania szopki we własnym zakresie i z własnych materiałów. Konkurs dopuszcza prace wykonane zarówno indywidualnie jak i grupowo. Organizator przewidział konkurencję w dwóch grupach wiekowych :

– dzieci i młodzież ( indywidualnie lub w grupie)

– dorośli ( indywidualnie lub w grupie).

5. Prace konkursowe.

Organizator dopuszcza do konkursu:

– prace swoim przedstawieniem nawiązujące wyłącznie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia i zwyczajów konstruowania szopek o ile to możliwe powiązanych z lokalną tradycją,

– szopki wykonane z dowolnych materiałów, najchętniej z zastosowaniem surowców naturalnych       (drewno, kora, liście, słoma , mech, kamień) ujęte przestrzennie , dowolnych rozmiarów i stabilne.

Organizator dopuszcza rozwiązania techniczne przewidujące ruch w szopce.  Figury w szopce mogą być wykonane własnoręcznie lub zakupione. Formy płaskie szopki (rysunki) nie będą podlegać ocenie.

6.Opis.

Wykonane prace powinny być opisane i zawierać imiona i nazwiska wykonawców, miejscowość, tel. kontaktowy  oraz jeśli wykonawca to przewidział – własny , oryginalny tytuł.

7. Przyjmowanie prac.

Konkurs zostaje ogłoszony i trwa od 6 listopada 2023 do 16 grudnia włącznie. Gotowe i podpisane prace należy składać 15 i 16 grudnia 2023 w Galerii NAVIGATOR w Mielcu przy ulicy Powstańców Warszawy , lokal nr 50  (obok lodziarni GRYCAN)  w godzinach 16.00 – 19.00.

8. Jury Konkursowe i ogłoszenie wyników.

W dniu 17 grudnia 2023 zbierze się 4 osobowe jury powołane przez Organizatora, oceniające dopuszczone do konkursu prace. Ocenie podlegać będą – nawiązanie do regionalnej tradycji wykonawstwa szopek, inwencja twórcza wykonawców i oryginalność wykonanych prac, zastosowanie materiałów i kompozycja, estetyka .  

Jury będzie obradować w składzie:

Jacek Tejchma –  etnograf , przewodniczący Jury

Edward Kociański – artysta plastyk,

Dorota Sitko –  grafik designer

Tomasz Łępa – redaktor Radio LELIWA

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w holu galerii NAVIGATOR  w Mielcu, w  dniu 19 grudnia o godzinie 18.00. Wystawa trwać będzie do 8 stycznia 2024. Odbiór prac odbywać się będzie po wystawie 13-14 stycznia w godzinach 16.00 – 18.00 w lokalu nr 50 galerii NAVIGATOR.

9. Nagrody.

Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone” oraz Pasieka Maciejka – Organizator konkursu, przewidział następujące nagrody finansowe:

– w kategorii dzieci i młodzieży:  I miejsce – 1500 PLN , II miejsce – 1000 PLN, III miejsce – 500 PLN oraz 2 równorzędne wyróżnienia po 250 PLN.

– w kategorii dorosłych:  I miejsce – 1500 PLN,  II miejsce – 1000 PLN , III miejsce – 500 PLN oraz dwie równorzędne nagrody po 250 PLN.

10. Wypełnienie klauzuli RODO oznacza jednocześnie zgodę na publikację danych osobowych wykonawców nagrodzonych prac w lokalnych mediach publicznych i społecznościowych.

11. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu

12. Regulamin konkursu jest dostępny w mediach patronackich oraz na stronie Organizatora:  https://zyciemiodemslodzone.pl/ oraz na portalu społecznościowym Fundacji.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu : Tomasz Łępa / tel. 603 197 301 oraz Jacek Warcholak /tel. 504 702 253

Partnerzy Konkursu:  Galeria NAVIGATOR, Normobaria, Tlenoterapia Wiesław Bożek Chrzęstów, Miasto Mielec, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu, MERITUM 24 , Rodzinne Pasieki WARCHOLAK , Pasieka Maciejka

Patronat medialny; Radio LELIWA, hej.mielec.pl, W Cieniu Jupiterów, Tygodnik Regionalny KORSO,                    Mielec.TV- telewizja internetowa,  promocja.mielec.pl, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec

Załącznik 1

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, , miejsca zamieszkania, nr telefonu, wizerunku w mediach społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich, portalach internetowych zgodnie z postanowieniami administratora danych Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone”, Książnice 171 B, 39-300 Mielec, w celu organizacji oraz przebiegu Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Do szopy hej Pasterze”.

2. Podaję/my dane osobowe dobrowolnie i oświadczam/y, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią noty informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie                  ich poprawiania.

………………………………………………………………………..

data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

………………………………………………………………………..

                                          data i podpis rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

Załącznik 2

Nota informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU                           EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                          w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO

informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone”,

Książnice 171 B,39-300 Mielec;

  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko,  miejscowość, nr telefonu, wizerunek   w mediach społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich, portalach internetowych,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przebiegu Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych  i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

  • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.                              o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO,                                      tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą,
  • posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania                             lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym                 profilowaniu, nie są także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  • Odbiorcą danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub inny                      podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, organy kontroli,                 posłowie, media.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, załącznika do Instrukcji Kancelaryjnej, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady                   Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.                       (Dz. U.2011 nr 14 poz. 67).

Ikony pisane na ślub, chrzest, urodziny, imieniny i inne okazje

Sprawdź również

Marcowy kulturalny rozkład jazdy – cz. 1

3 marca Folkowy Dzień Kobiet w wykonaniu Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z gościnnym występem Dziecięcego …