Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / MELDUNEK SYTUACYJNY PCZK MIELEC 08.00 dnia 24.05.2019 r.

MELDUNEK SYTUACYJNY PCZK MIELEC 08.00 dnia 24.05.2019 r.

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MELDUNEK SYTUACYJNY
za okres od godz
. 20.00 dnia 23.05.2019 r.  do godz.  08.00 dnia  24.05.2019 r.
PCZK MIELEC
  1. Opis sytuacji wynikającej z oceny zagrożenia powodziowego na terenie gminy (należy wskazać występujące zagrożenia oraz najistotniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na podległym terenie od złożenia ostatniego meldunku w obszarze tych zagrożeń, rozwinięcie informacji zawartych w załączniku):

 

a) tereny zalane/podtopione lub zagrożone zalaniem z opisem ich charakterystyki: przyczyny zalania/podtopienia terenu
(np. przerwanie wału, przesiąkanie wody z gruntu, roztopy, nawalny deszcz), mapy/szkice (w przypadku ich posiadania), lokalizacja zagrożonych lub zalanych terenów oraz orientacyjna ich powierzchnia, w tym; tereny rolnicze, zabudowane, nieużytki, przemysłowe, składowiska odpadów niebezpiecznych, ujęcia wody, cmentarze itp.), krytyczne stany wód względem korony wałów itp.;

 

Miasto Mielec

Brak istotnych zagrożeń na terenie miasta.

 

Gmina Borowa

lokalne podtopienia, zalane drogi dojazdowe do gospodarstw w miejscowości Łysakówek, podtopione gospodarstwa domowe w miejscowości Borowa – Błonie i Gliny Małe

Gmina Mielec

Podtopienia spowodowane opadami: Wola Mielecka, Książnice, Goleszów, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Chorzelów, Złotniki, Trześń,

 

Gmina Przecław

Działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie.

 

Gmina Radomyśl Wielki

W dalszym ciągu zalane są znaczne obszary gminy, głównie grunty rolne. Zaobserwowano powolne cofanie się wód opadowych. Nadal około 50% miejscowości Podborze jest zalanej. Woda w Potoku Zgórskim utrzymuje się w koronie wałów. W miejscowości Janowiec Potok Dęba wystąpił z brzegów powodując zalanie jednego gospodarstwa.

Gmina Wadowice Górne.

W wyniku intensywnych opadów deszczu podtopienia występują na terenie całej gminy Wadowice Górne w obrębie wszystkich 13 sołectw.

 

Gmina Padew Narodowa.

Babulówka – poziom wód opada

Na kanale Chorzelowskim wysoki poziom wód – w m. Zaduszniki jednostki OSP od godzin rannych  obsługują agregat pompowy – przerzut wody z  Kanału Chorzelowskiego do rz. Wisły.

Potok Rów – woda opada.                                                                                                                                                 Kanał Młodochowsko-Chorzelowski woda opada.                                                                                                                             Poziom rzeki Wisły wzrasta.

Gmina Czermin

W dalszym ciągu występują podtopienia obejmujące obszar około 700 ha – tereny zabudowane – 15 ha

150 budynków zostało podtopionych na powierzchni około 15 ha.

30 km dróg zostało zalanych, jak również oczyszczalnie ścieków  i stacja uzdatniania wody w Trzcianie.

 

Gmina Tuszów Narodowy

Około 30 % terenu gminy jest podtopione. Rowy melioracyjne jak i wszystkie cieki wodne są napełnione z których woda rozlała się na niżej położone tereny, gospodarstwa rolne, uprawy.

 

b) stan urządzeń i budowli przeciwpowodziowych;
Miasto Mielec

Dobry

Gmina Borowa

Przepuszcza śluza wałowa w miejscowości Gliny Małe na Brniu Starym

Gmina Mielec

Dobry

Gmina Przecław

 

Gmina Radomyśl Wielki

Podborze  – wały przeciwpowodziowe przesiąknięte są wodą. Woda utrzymuje się w obwałowaniach jednak jej stan jest bardzo wysoki.

 

Gmina Wadowice Górne.

W miejscowości Jamy (stawy rybne) trwa zabezpieczanie wału/grobli przez jednostkę WOT oraz PSP

Gmina Padew Narodowa.

Dobry

Gmina Czermin

Brak informacji na temat uszkodzeń.

Gmina Tuszów Narodowy

Skarpy rowów  porośnięte bujną trawą  a koryta  roślinnością wodna, co powoduje wolny spływ wód.

 

c) zagrożenia dla ludności zamieszkałej na przedmiotowym terenie;

Miasto Mielec

Brak

Gmina Borowa

Zagrożenie podtopieniami

Gmina Mielec

Podtopienia budynków

 

Gmina Przecław

Podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych, podmakanie piwnic, możliwe odcięcie od dróg wyjazdowych, zamknięta droga powiatowa Nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa, na granicy Biały Bór-Dobrynin do godziny 23:45  23.05 br. Udrożnienie przepustów przez jednostki OSP z terenu Gminy Przecław przy drodze powiatowej. Zakończenie działań na drodze powiatowej.

Gmina Radomyśl Wielki

Podtopienia kilkudziesięciu gospodarstw na ternie gminy

Gmina Wadowice Górne.

Liczne podtopienia gospodarstw, nieprzejezdne drogi, mosty.

Gmina Padew Narodowa.

Nie występują.

 

Gmina Czermin

Lokalne podtopienia, zalane drogi na obszarze całej gminy.

Gmina Tuszów Narodowy

Podtopione drogi dojazdowe, posesje, gospodarstwa rolne w większości miejscowości gminy.

 

d) największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia w infrastrukturze hydrotechnicznej, budowlanej, drogowej, kolejowej, energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.;
 

Miasto Mielec

brak

Gmina Borowa

brak danych

Gmina Mielec

Droga Podleszany Zasów w miejscowości Podleszany – nieprzejezdna. Droga Podleszany – Wólka Książnicka uszkodzona.

Gmina Przecław

Trwa przyjmowanie zgłoszeń oraz oględziny w terenie.

Gmina Radomyśl Wielki

Trudne  do oszacowania straty w infrastrukturze ze względu na utrzymujący się wysoki stan wód uszkodzenia występują licznie na drogach gminnych i powiatowych, zerwane są mostki dojazdowe do domów oraz urządzenia melioracyjne

 

Gmina Wadowice Górne.

Liczne  uszkodzenia i zniszczenia infrastruktury drogowej. Szczegółowe dane będą szacowane po ustąpieniu rozlewisk.

Gmina Padew Narodowa.

brak

Gmina Czermin

Podmyta i uszkodzona droga gminna  Trzciana Wymysłów

Podmyta i uszkodzona droga gminna  Szafranów – Breń Zadworze,

Podmyta i uszkodzona droga gminna   Breń – Czermin Zawada

Stacja Uzdatniania wody w Trzcianie ,

Oczyszczalnia Ścieków w Czerminie

–  uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Szafranów – Breń Zadworze,

–  uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Breń – Czermin Zawada

–  uszkodzony most na rzece Wiśnia w msc Trzciana ,

Gmina Tuszów Narodowy

– uszkodzony i podmyty został drewniany most w Ławnicy,

– uszkodzone zjazdy indywidualne na tereny posesji mieszkańców (kilka sztuk),

– podmyte i zamulone mosty i `przepusty (Ławnica 3 przepusty),

– oberwane i podmyte skarpy na ciekach wodnych,

– zalane boisko sportowe w msc. Malinie,

– powstały dziury w 2 przepustach, które zostały podmyte, droga gminna Borki Nizińskie – Jaślany i Czajkowa- Mazury,

– zalany odcinek drogi gminnej Borki Nizińskie – Kliszów, podtopiony odcinek drogi gminnej Borki Nizińskie – Jaślany

 

 

e) aktualna tendencja rozwoju sytuacji (np. postępująca eskalacja zagrożenia, stabilizacja zagrożenia na obecnym poziomie, stopniowa normalizacja, itp.); 

 

Miasto Mielec

brak informacji

Gmina Borowa

Narastające zagrożenie powodziowe, woda w rzece Wisłoce stan alarmowy.

Gmina Mielec

Stabilizacja zagrożenia na obecnym poziomie.

Gmina Przecław

Na terenie gminy Przecław następuje stopniowa normalizacja. Sytuacja ulega stabilizacji. W dalszym ciągu jest wysoki poziom wód w kanałach i rowach przydrożnych z tendencją spadkową. W dalszym ciągu występują podtopienia budynków i gospodarstw w rejonie. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoki występują częściowe podtopienia upraw rolnych spowodowane miejscowymi wylewami rzeki. Zauważalne opady ciągłe od godziny 1:00-6:00,  mogą się przyczynić do zmiany tendencji rozwoju sytuacji.

Gmina Radomyśl Wielki

Wody z pól powoli opadają sytuacja stabilizuje się jeżeli w najbliższym czasie nadejdą opady deszczu istnieje zagrożenie uszkodzenia wałów w Podborzu oraz ponowne wystąpienie z brzegów rzeki Jamnica i Potoku Dęba

Gmina Wadowice Górne.

Niekorzystne prognozy meteorologiczne dają podstawę do stwierdzenia możliwości eskalowania zagrożenia.

Gmina Padew Narodowa.

Zagrożenie wzrasta

Gmina Czermin

Wzrost poziomu wody w msc Dąbrówka Osuchowska, Trzciana , Bren Osuchowski

Lokalne podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych w msc Breń Osuchowski i Czermin oraz Ziempniów

Spiętrzenie napływającej wody powodziowej z Gminy Wadowice Górne rzeką Stary Breń

W związku z występującymi opadami oraz prognozowanymi  opadami przez IMGW sytuacja nie ulega poprawie i postępuje eskalacja zagrożenia

 

Gmina Tuszów Narodowy

Obniża się poziom wody w msc. Ławnica na Potoku Rów, most który dnia 22.05 br. był zalany obecnie jest przejezdny. Sytuacja na terenie Gminy Tuszów Narodowy stabilizuje się, a wody ubywa, obniża się też poziom wody na zalanych posesjach i użytkach rolnych, na części terenu gminy woda spływa na ciekach wodnych.

W dalszym ciągu przydrożne rowy są pełne wody, a zatkane przepusty powodują spiętrzanie wody i tym samym zalewanie posesji, w tym piwnic. Zaobserwowany został podwyższony stan wody na rzece Babulówka,

w msc. Czajkowa i Pluty, woda wystąpiła z koryta.

 

f) możliwe, przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji (np. po przerwaniu uszkodzonego poważnie wału/zapory, przejściu fali powodziowej, nie zlikwidowanego na czas zatoru lodowego itp.);

 

Miasto Mielec

brak informacji

Gmina Borowa

podtopienie gospodarstw domowych – cofka rzeki Stary Breń i cieku wodnego Brnik.

Gmina Mielec

brak informacji

Gmina Przecław

W przypadku przerwania wałów i wystąpienia rzeki Wisłoki niebezpieczeństwo wielohektarowych podtopień gospodarstw domowych.

Gmina Radomyśl Wielki

Sytuacja powoli stabilizuje się jednak nadal istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia wałów w miejscowości Podborze i dalszego zalewania terenu, jeżeli pojawia się opady powodujące podniesienie się poziomu wód.

 

Gmina Wadowice Górne.

Powrót intensywnych opadów deszczu będzie prowadził do wzrostu poziomu wody na Potoku Zgórskim, Jamnicy oraz rzece Breń.

Gmina Padew Narodowa.

brak informacji

Gmina Czermin

brak informacji

Gmina Tuszów Narodowy

Sytuacja na terenie Gminy Tuszów Narodowy stabilizuje się, a wody ubywa, obniża się też poziom wody na zalanych posesjach i użytkach rolnych, na części terenu gminy woda spływa na ciekach wodnych.

W dalszym ciągu przydrożne rowy są pełne wody, a zatkane przepusty powodują spiętrzanie wody i tym samym zalewanie posesji, w tym piwnic. Zaobserwowany został podwyższony stan wody na rzece Babulówka,

w msc. Czajkowa i Pluty, woda wystąpiła z koryta.

2. Bieżące działania prowadzone przez służby, inspekcje i straże w zakresie ograniczenia skutków powodzi (ewakuacja ludzi i zwierząt hodowlanych, zabezpieczanie i naprawa uszkodzonych wałów, wypompowywanie wody itp.):
Miasto Mielec

brak informacji

Gmina Borowa

likwidacja zagrożenia przez PSP i OSP.

Gmina Mielec

Dowożony jest piasek i worki, wypompowujemy wodę z kanałów poprzez wał w miejscowościach: Książnice, Wola Mielecka, Złotniki, zabezpieczany jest przejazd przez drogę Podleszany- Wólka Książnicka

 

Gmina Przecław

Prowadzone było zabezpieczanie i naprawa uszkodzonych przepustów oraz wypompowywano wodę z gospodarstw domowych do godziny 23:45 w dniu 23.05 br. przez jednostki OSP Gminy Przecław.

 

Gmina Radomyśl Wielki

Większość jednostek OSP z terenu gminy działa w trybie gotowości bojowej do działania OSP Podborze na bieżąco podnosi poziom obwałowania układając worki z piaskiem.

 

Gmina Wadowice Górne.

Monitorowany jest poziom wód na głównych ciekach oraz lokalizowane są rozlewiska stanowiące potencjalne zagrożenie. Funkcjonariusze Komendy powiatowej Policji w Mielcu zabezpieczają miejsca w obrębie dróg publicznych. Na szczeblu Urzędu Gminy wprowadzono całodobowy dyżur, w ramach którego udostępnia się worki z magazynu przeciwpowodziowego jak również piasek. W ramach stałego dyżuru funkcjonuje Punkt Informowania Ludności. Na bazie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych funkcjonuje noclegowania. Działania prowadzi Państwowa Straż Pożarna oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Gmina Padew Narodowa.

Działania w terenie – sołectwo Zaduszniki –przepompowywanie wody. Zaangażowane są jednostki OSP Rożniaty,  OSP Zaduszniki, Kębłów, Przykop.

Działania w terenie Babule –zabezpieczenie workami.

Gmina Czermin

-zabezpieczenie i wypompowywanie wody w około 80 gospodarstwach domowych/ Osp z terenu Gminy Czermin/

– zabepieczanie i układanie worków z piaskiem / OSP/

Gmina Tuszów Narodowy

Jednostki OSP z terenu gminy na bieżąco monitorują sytuację na ciekach wodnych w miejscowości Czajkowa, Jaślany, Malinie, Grochowe, Ławnica, Babicha.

3. Działania podejmowane przez wójta:
a) decyzje podjęte przez:

 

Starosta Mielecki

Zarządzenie nr 36/2019 – ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego

 

Gmina Borowa

pogotowie p.powodziowe – dyżur całodobowy w UG Borowa, ogłoszony alarm ppowodziowy od godz. 11

 

Gmina Mielec

Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy, zamknięto do ruchu kładkę w Podleszanach, zamknięta droga do Rydzowa od strony Podleszan, zabezpieczanie przejazdu przez drogę Podleszany- Wólka Książnicka

 

Gmina Przecław

Zarządzenie Burmistrza Przecławia nr 41/2019 o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego

 

Gmina Radomyśl Wielki

Nadal obowiązują Zarządzenie 68/2019 o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego, Zarządzenie 69/2019 wprowadzające alarm przeciwpowodziowy

 

Gmina Wadowice Górne

W dniu 21 maja Wójt ogłosił na terenie Gminy Wadowice Górne pogotowie przeciwpowodziowe. W dniu 22 maja Wójt ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Wadowice Górne.

 

Gmina Padew Narodowa

Wprowadzenie z dniem 22 czerwca 2019 r. pogotowie powodziowe. Dyspozycja jednostek OSP przez wójta gminy do sołectwa Babule i Rożniaty. Dyspozycja jednostek OSP przez wójta gminy do sołectwa Zaduszniki . Ustawiono 2 agregaty pompowe – przerzut wód z kanału Chorzelowskiego do rz. Wisły.

Dowóz piasku, worków do Soł. Babule.

 

 

Gmina Czermin

Wprowadzenie z dniem 22 czerwca 2019 r. alarm powodziowy od godz. 18.00.

Zabezpieczenie piasku i worków do umacniania wałów i gospodarstw, 

 

b) czy istnieją trudności w realizacji podjętych wcześniej przez Wójta decyzji? (jeśli tak, to podać jakie);
 

Miasto Mielec

nie

Gmina Borowa

nie

Gmina Mielec

nie

Gmina Przecław

nie

Gmina Radomyśl Wielki

nie

Gmina Wadowice Górne.

nie

Gmina Padew Narodowa.

nie

Gmina Czermin

nie

Gmina Tuszów Narodowy

nie

c) wydanie ostrzeżeń dla ludności;

 

Miasto Mielec

brak informacji

Gmina Borowa

tak

Gmina Mielec

tak

Gmina Przecław

tak

Gmina Radomyśl Wielki

tak

Gmina Wadowice Górne.

tak

Gmina Padew Narodowa.

tak

Gmina Czermin

tak

Gmina Tuszów Narodowy

tak

 

 

 

 

d) wnioskowanie o pomoc pododdziałów Sił Zbrojnych RP;

 
 

Miasto Mielec

nie wnioskowano

Gmina Borowa

nie wnioskowano

Gmina Mielec

nie wnioskowano

Gmina Przecław

nie wnioskowano

Gmina Radomyśl Wielki

nie wnioskowano

Gmina Wadowice Górne.

Wojska WOT wspierają działania na terenie gminy.

Gmina Padew Narodowa.

nie wnioskowano

Gmina Czermin

nie wnioskowano

Gmina Tuszów Narodowy

nie wnioskowano

e) organizacja pomocy humanitarnej;

 

Miasto Mielec

nie

Gmina Borowa

nie

Gmina Mielec

nie

Gmina Przecław

nie

Gmina Radomyśl Wielki

nie

Gmina Wadowice Górne.

Sytuacja socjalno-bytowa na administrowanym terenie monitorowana jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych. Na bazie kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych oraz przy wsparciu pracowników administracyjnych Urzędu Gminy przygotowywane są posiłki dla służb ratowniczych jak również osób potrzebujących.

Gmina Padew Narodowa.

nie

Gmina Czermin

nie

Gmina Tuszów Narodowy

nie

 

f) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 

Miasto Mielec

nie

Gmina Borowa

Współpraca z OSP

Gmina Mielec

Współpraca z OSP

Gmina Przecław

nie

Gmina Radomyśl Wielki

Współpraca z OSP

Gmina Wadowice Górne.

Działania przeciwpowodziowe zabezpieczają członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wadowice Górne.

Gmina Padew Narodowa.

nie

Gmina Czermin

Współpraca z OSP

 

Gmina Tuszów Narodowy

Współpraca z jednostkami OSP zlokalizowanymi na terenie Gminy w usuwaniu skutków podtopień

4. Zgłaszane potrzeby, których realizacja wykracza poza możliwości gminy:
Miasto Mielec

Brak

Gmina Borowa

Brak

Gmina Mielec

Brak

Gmina Przecław

Brak

Gmina Radomyśl Wielki

Brak

Gmina Wadowice Górne.

Brak

Gmina Padew Narodowa.

Brak

 

Gmina Czermin

Brak

Gmina Tuszów Narodowy

Brak

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GAWŁUSZOWICACH ZAŁĄCZNIK DO MELDUNKU SYTUACYJNEGO* powiat
ilość rzeka (źródło zagrożenia) miejscowość gmina
ofiary śmiertelne        
liczba mieszkańców terenów zalanych 749     Tuszów Nar.
ewakuacja ilość osób ewakuowanych —-      
ilość osób przewidzianych do ewakuacji   w razie wystąpienia wód rzeki Wisłoki Kiełków Przecław
stan wałów przeciwpowodziowych (km) przerwane        
podmyte        
rozmięknięte w stopniu stwarzającym aktualnie realne zagrożenie ich przerwaniem        
przez które przelewa się woda        
miejsca dodatkowo zabezpieczanych wałów        
miejsca naprawionych wałów        
zjawiska lodowe
na rzekach
miejsca powstania zatorów (wymienić)        
miejsca, w których występują podpiętrzenia wody spowodowane spiętrzeniem pokrywy lodowej/śryżowej (wymienić)        
zalane/podtopione** tereny zabudowane (ha) 2000     Tuszów Nar.
15   Czermin, Trzciana, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Breń Osuchowski, Ziempniów, Łysaków, Czermin
30     Borowa
  330     Padew Narodowa
  7060     Wadowice Górne
tereny rolnicze (ha) 4000     Tuszów Nar.
700   Czermin, Trzciana, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Breń Osuchowski, Ziempniów, Łysaków, Czermin
500     Borowa
nieużytki (ha)        
  1750

(620 zinwentaryzowanych)

    Wadowice Górne
budynki mieszkalne i gospodarcze (ilość) 20     Borowa
150   Czermin, Trzciana, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Breń Osuchowski, Ziempniów, Łysaków, Czermin
siedziby firm/zakładów pracy (ilość)        
drogi (km)        
       
       
tory (km)        
mosty/wiadukty (ilość) 2 Potok Rów Ławnica,

Czajkowa Sowy

Tuszów Nar.
2   \Breń Osuchowski/ rzeka Breń/ ,

/Wiśnia / Czermin/

Czermin
składowiska odpadów (ilość)        
oczyszczalnie ścieków (ilość) 1     Czermin
wysypiska śmieci (ilość)        
ujęcia wody (ilość) 1     Czermin
cmentarze (ilość)        
osuwiska ilość uaktywnionych osuwisk        
ilość budynków całkowicie zniszczonych        
ilość budynków uszkodzonych        
ilość budynków zagrożonych        
ilość osób zamieszkałych na zagrożonym terenie        
ilość osób ewakuowanych        
BIEŻĄCE NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA teren najbardziej zagrożony zalaniem (ha)   Potok Rów, Kanał Jaślańsko-Chorzelowski, Rów Światowiec Ławnica, Babicha, Grochowe, Malinie Tuszów Narodowy
2000     Borowa
miejsca, w których woda podchodzi pod koronę wałów (wymienić)        
ilość mieszkańców        
ilość budynków mieszkalnych        
Najpilniejsze potrzeby, których realizacja wykracza poza możliwości powiatu worki (szt.) 5000     Tuszów Narodowy
pompy o dużej wydajności (szt.)        
osuszacze (szt.)        
inne        
* Informacje zawarte w załączniku do „Meldunku sytuacyjnego” powinny odzwierciedlać jedynie różnice wynikające ze zmian w stosunku do stanu opisanego w meldunku poprzednim. Poszczególne informacje, w przypadku niemożliwości ich doprecyzowania na obecnym etapie rozwoju sytuacji, mogą mieć charakter szacunkowy. Informacje sygnalizowane w Załączniku powinny zostać opisane w „Meldunku sytuacyjnym”.

 

 

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …