Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Sesja powiatowa – nagrania audio

Sesja powiatowa – nagrania audio

Podczas ostatniej – XI – Sesji Radni zajęli się między innymi zmianami w budżecie powiatu na rok bieżący, skorygowali również zakres zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz uporządkowali kwestie związane z funkcjonowaniem powiatowego szkolnictwa.

Zmiany w budżecie wynikały głownie z przyznanych Powiatowi Mieleckiemu: dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 1,075 mln PLN oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1,616 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie drogowych zadań remontowych i inwestycyjnych. Tegoroczny budżet zasilił również zwrot podatku VAT w wysokości 0,5 mln PLN oraz pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 0,386 mln PLN, z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup nowego ultrasonografu dla mieleckiego szpitala.

W Pakiecie uchwał oświatowych radni podjęli uchwały o zakończeniu działalności szkół oraz dokonaniu przekształceń niektórych z nich w związku z wejściem w życie od nowego roku szkolnego reformy oświatowej.

Radni zdecydowali również o przekazaniu zimowego utrzymania dróg dwóm samorządom: Gminie Borowa i Gminie Przecław, które wystąpiły z takim wnioskiem do Zarządu Powiatu Mieleckiego.

Ożywioną dyskusję spowodowała tematyka punktu 24 porządku sesji, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej WDM argumentowali, że proponowane nowe stawki za zajęcie pasa drogowego są zbyt wysokie. Radni z kolei byli zdania, że przedłożone pod obrady Rady stawki wynikają wprost z ostatnich regulacji prawnych w tym zakresie. Radny Waldemar Barnaś w trakcie dyskusji pytał przedstawicieli Spółki czy aby ta nie zamierza na tych nowych regulacjach dodatkowo zarobić. Przedstawiciel spółki sugerował możliwość zaskarżenia podjętej uchwały.

W ostatnim punkcie obrad (Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych) Radni pytali między innymi o szwankującą – ich zdaniem – organizację komunikacji zbiorowej na terenie powiatu. Zdaniem Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego kwestie prawne regulujące ten aspekt życia lokalnych społeczności jest skomplikowany i rozłożony na różne szczeble samorządów. Bez ich ścisłej współpracy – jego zdaniem – problemu nie da się rozwiązać.

Kończąc XI sesję Przewodniczący Rady Marek Paprocki zapowiedział rychłe zwołanie kolejnej, nadzwyczajnej ty razem sesji Rady Powiatu Mieleckiego, która miałaby być poświęcona w całości sytuacji finansowej mieleckiego szpitala oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez szpital kolejnego kredytu na sfinansowanie tegorocznej działalności lecznicy.

Marek Patyk

Wypowiedzi audio:

Andrzej Bryła Wicestarosta Mielecki :

Irena Turek, Skarbnik:

Maciej Jemioło, Członek Zarządu powiatu:

Przewodniczący Rady Marek Paprocki:

Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki

 

Procedowany porządek dzienny:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2019 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Konarskiego w Mielcu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu wchodzącego w skład zespołu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr VI/43/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu i Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Mielcu w zespół – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Borowa zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w listopadzie i grudniu 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przecław zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w listopadzie i grudniu 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
 20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

27.Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Sprawdź również

Od poniedziałku Stal Mielec wznawia treningi!

W piątek w godzinach wieczornych piłkarze wrócili już do Mielca. W weekend dostali wolne, by …